Vår rovdrift på naturen utarmar även naturfolken, inte bara kommande generationer

Redan när massproduktionen av bilar påbörjades tvingades naturfolk in i fabrikerna för att producera vårt överflöd. De naturfolk som levde i skogarna där gummiträden växte tvingades in i slaveri för att producera gummi till massbilismen. Vårt välstånd i den rika världen är intimt förknippat med både en rovdrift på naturen och på de människor som är eller var beroende av naturresurserna för sin överlevnad. För att överleva finns bara två val, att bege sig till fabriker där naturresurserna förädlas till den rika världens konsumtionsvaror eller att bedriva olaglig jakt eller skövling  av naturresurserna för att sälja till hugade spekulanter för försäljning till den omättliga marknaden i väst.

Denna problematik beskrivs i en artikel i Dagens Nyheter den 21/10:

Skogsfolk i kläm mellan miljöhot och miljöpolitik

Runt om i världen har skogslevande urfolk tvingats flytta från sina hem på grund av skogsskövling och instiftandet av naturreservat. Nu fruktar intressegrupper att situationen kan förvärras med ett nytt förslag, som syftar till att bevara naturen men som kan leda till att fler folkgrupper körs bort.

Fakta: Urfolk

Det finns flera definitioner av urfolk, men vanligen menas de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

Det finns omkring 370 miljoner urfolk i världen, ungefär 60 miljoner är skogslevande.

Urfolken utgör bara fem procent av jordens befolkning men är överrepresenterade bland världens fattiga, sjuka och arbetslösa, bland mycket annat.

DN, NE, FN
Fakta: REDD

Redd står för Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (minskning av utsläpp genom skogsavverkning och skogsförsämring).

Syftet är att sätta en prislapp på de enorma mängder koldioxid som lagras i skog. Utvecklingsländer ska ges ekonomiska sporrar för att verka för att avverkningen minskar.

En arbetsgrupp inom Redd har beräknat att man med ekonomiska åtaganden motsvarande 15-20 miljarder euro skulle kunna minska avverkningen med 25 procent till år 2015. Det vore den ojämförligt största globala insatsen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Redd-programmet utarbetas i samarbete mellan FN-organen FAO (mat och jordbruk), UNEP (miljö) och UNDP (utveckling).

Idén lanserades första gången under FN:s klimatmöte 2005 på initiativ av Papua Nya Guinea och Costa Rica.

Så länge som historien kan minnas har Batwa-folket levt kring Afrikas stora sjöar. Nu finns det kanske bara hundratusen kvar av dem i Uganda, Rwanda, Burundi och Kongo-Kinshasa. De har, liksom flera av världens omkring 60 miljoner skogslevande urfolk, tvingats från sina hem i takt med att skogarna har skövlats.

Miljöförstöring är ett gammalt och välkänt problem för skogsfolken. Omkring hälften av världens skogar anses ha försvunnit på grund av människan, men på senare tid har även ett annat problem dykt upp; miljöpolitiken.
Annons:

I Uganda kördes tusentals Batwas bort från sina hem i samband med att nationalparken i Mgahinga invigdes 1991. Folket lever nu i stor fattigdom utanför skogarna som en gång var deras hem. Utan pengar eller kunskap om livet utanför skogarna riskerar de att försvinna för alltid.

För att överleva lånar Batwas mark med dålig jordmån från bönder i utbyte mot att deras avfall berikar jorden. Sedan måste de dra vidare.

– Våra barn studerar inte, de har ingen mat att äta, de blir sjuka och dör. Vi är beroende av att andra ska låna oss land. Om de slutar, kommer vi att försvinna för evigt, berättade Stephen, en ur Batwa-folket, för tidningen The Guardian i somras.

Situationen för Batwa-folket i Afrika är bara ett exempel på hur det ser ut för flera skogsfolk runt om i världen. Tydligast har utvecklingen kanske varit i Amazonas, där det i dag finns omkring 700.000 indianer kvar. När européerna kom till kontinenten för femhundra år sedan beboddes regnskogen av omkring tio miljoner indianer.

För världssamfundet borde frågan vara viktig. Jordens ursprungsfolk utgör bara fem procent av jordens befolkning, men de står för mer än hälften av världens mellan 6.000 till 7.000 språk, en av många kulturskatter som riskerar att försvinna i takt med att urfolken blir färre.

Men i stället för att känna hopp för framtiden är många skogsfolk rädda för att situationen ska förvärras. Farhågan stavas REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

REDD är namnet på ett förslag från FN som har hyllats som ett vinnar-vinnar-projekt. Tanken är enkel; markägare som hugger ner skog ska få betalt om de avstår. Pengarna ska komma från ett internationellt klimatkapital som finansieras av världens rikaste länder.

Men problemet för en stor del av världens skogsfolk är att endast ett fåtal länder har erkänt deras äganderätt. De flesta av dem är inte medborgare och har därför inte samma rättigheter som andra.

Trots att skogsfolken alltså har bott och brukat den mark de bor på i tusentals år, riskerar de att bli bortkörda från sina hem utan kompensation.

Ett annat problem med REDD gäller utbetalningarna. Om de sker i efterhand får vissa skogsfolk svårt att klara sig, eftersom de lever på små tillgångar. Situationen ser förstås annorlunda ut för företag och stater, som ser stora intäktsmöjligheter i förslaget.

Även om det är beslutat att REDD inte får sättas igång utan skogsfolkens samtycke, fruktar många intresseorganisationer att det mest handlar om tomma ord. Enligt en folkgrupp i Kenya har de körts bort från sina marker i ett pilotprojekt som lanserats för att förbereda REDD. Att miljardbeloppen kommer att fördelas till några av världens mest korrupta länder har inte gjort skepticismen mindre.

Det finns dock tecken på att utvecklingen går mot det bättre för urfolken. Deras rättigheter har generellt sett förbättras sedan år 2002, då FN officiellt erkände deras betydelse för arbetet med hållbar utveckling. Numera utformas även en del nationalparker så att skogsfolken får sköta dem och ibland ta del av turismintäkterna.

Som i Uganda.

Nyligen blev det tillåtet för Batwa-folket att guida turister i Mgahinga Gorilla national park, en förändring som har gett dem en liten möjlighet att ta del av intäkterna från naturreservatet.

Men flytta tillbaka till de skogsbeklädda bergen som en gång var deras hem får de inte göra.

Källor: DN, NE, FN (UNPFII, REDD), CWIS, IITF, Forest People Programme, Globalarkivet, The Guardian, The Economist.

Karl Dalén

karl.dalen@dn.se

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Professor: Carlgren – en olämplig miljöminister” i SVDs Brännpunkt

Carlgren angrips hårt i Brännpunkt i Svenska Dagbladet av ROBERT NILSSON Professor i toxikologi
Koordinator för flera forskningsprojekt i EU

Publicerad: 18 oktober 2010, 15.12

För att visa handlingskraft hakar miljöminister Andreas Carlgren på varje nytt ”larm” som dyker upp, hur absurt detta nu än må vara. Nu senast vad gäller förekomsten av bisfenol A i kassakvitton. Det skriver Robert Nilsson, professor i toxikologi.

Bisfenol A är lätt nedbrytbart i miljön, och påståenden att substansen skulle framkalla hormonbetingade störningar vid låga doser hos däggdjur har inte kunnat bekräftas vid ett flertal undersökningar. Dessa har bl.a. utvisat att bisfenol A är en utomordentligt svag östrogen, cirka 100 000 gånger svagare än östradiol, den standard som används vid uppskattning av östrogen potens, och cirka 500 000 gånger svagare än östrogenet etinylöstradiol som förekommer i p-piller.

Frånvaron av hormonpåverkan vid låga doser har nyligen bekräftats genom en studie som publicerades i marsutgåvan av den välrenommerade tidskriften Toxicological Sciences, och som genomförts av Reproductive Toxicology Branch, National Health and Environmental Effects Research Laboratory vid US Environmental Protection Agency. Denna institution har resurser inom området som lär överträffa vad de flesta andra laboratorier kan prestera. Inte ens vid doser som är 4 000 gånger högre än den högsta exponering som kan bli aktuell för befolkningen i gemen, kunde några effekter påvisas.

Till skillnad från diverse tidigare rapporter, vilka påståtts utvisa låg-dos påverkan, har denna studie genomförts i enlighet med de strikta internationellt vedertagna riktlinjer som utfärdats av OECD och Food and Drug Administration i USA. Den kände forskaren Richard Sharpe vid enheten för humanreproduktion vid Medicinska Forskningsrådet, Queen’s Medical Research Institute, betecknar resultaten från denna studie som ”..ovedersägliga, robusta samt baserade på en giltig och rationell veteskaplig grund”. De epidemiologiska undersökningar som rapporterat diverse negativa effekter på människa är behäftade med sådana fel (konkurrerande orsaker, m.m.), att inga slutsatser kan dras därav.

Även om bisfenol A skulle ha en östrogen potens som närmar sig östradiolens – vilket ju långt ifrån är fallet – kan upptaget via huden från kassakvitton aldrig vara av en sådan storleksordning att exponeringen har någon som helst betydelse. Dosis sola facit venenum. Ledsamt nog befinner sig Carlgren samt många andra av våra beslutsfattare på medeltidens nivå före Paracelsius (1453-1541) när det gäller kunskaper i läran om gifter. Om nu Carlgren till den grad oroar sig för hormonpåverkande ämnen, borde han på grundval av Livsmedelsverkets information förbjuda lakrits. Detta godis innehåller nämligen glycyrrhizinsyra, en substans som är snarlikt hormonet cortison, och som hämmar cortisonets omvandling i kroppen till cortisol. Bortsett från läkemedel är lakrits en av de ytterst få produkter som påvisats ge en påtaglig ”hormonstörande” inverkan hos människa. Livsmedelsverket skriver: ”Om man äter mycket lakrits under en längre tid kan det ge skadliga effekter. Till exempel kan saltbalansen i kroppen rubbas, man kan få ödem – en onormal ansamling av vätska i kroppen – högt blodtryck, viktökning, hjärtproblem och huvudvärk”.

Jämförelsen med bisfenol A i nappar är givetvis absurd. Är det någon som tänker äta upp sina kassakvitton? En ganska tvivelaktig dansk studie rörande neurologiska beteendeförändringar som tillskrivits bisfenol A tycks ligga till grund för en utvärdering av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Det bör därvid påpekas, att efter en analys av mer än 40 publicerade undersökningar genomförd av en amerikansk expertpanel för utvärdering av risker från bisfenol A vad avser neurologiska och beteendestörningar, fann man att tillgängliga evidens för negativ påverkan var otillräckliga (“inadequate”). Man bör dock tillägga, att det givetvis finns ett berättigat önskemål att förekomst av onödiga tillsatser i denna typ av produkter för spädbarn bör undvikas.

En av miljödepartementets huvuduppgifter är att bevara den biologiska mångfalden, vilket givetvis även inbegriper skydd av våra rovdjur. För några år sedan ifrågasatte dåvarande EU-kommissionären Margot Wallström den utökade jakten på lodjur i Sverige. Nu får den svenska regeringen åter stå till svars inför EUs Miljödirektorat för brott mot EU:s bindande Art- och Habitatdirektiv artikel 12 och 16. Enligt artikel 12 är det förbjudet att fånga, döda eller störa arter listade i bilaga IV av detta direktiv, vilket bl.a. innefattar björn, lodjur och varg. Carlgrens departement har totalt misslyckats att förklara hur det kan komma sig att betydligt mer tättbefolkade länder som Italien, Grekland och Rumänien – även inom områden med betydande fåravel – anser sig kunna härbärgera en betydligt större vargpopulation än de ynka 210 individerna inom Sverige, vilket enligt kompetent expertis inte garanterar en livskraftig population.

1986 beslutade regeringen att avskilja miljöfrågorna från jordbruksdepartementet och inrätta ett nytt miljö- och energidepartement (numera miljödepartementet). I vissa avseenden kom emellertid denna reform att fjärma verksamheten från den verklighet vi lever i. Att chefen för ett regeringsdepartement inte nödvändigtvis behöver ha djupare sakkunskaper inom det ansvarsområde han eller hon har att förvalta, måste av olika skäl accepteras. Däremot är det viktigt, att departementschefen stödjer sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Miljöminister Andreas Carlgren är ett avskräckande exempel på motsatsen, där detta statsråd dessutom nonchalerar viktiga delar av departementets huvuduppgifter.

ROBERT NILSSON

Professor i toxikologi

Koordinator för flera forskningsprojekt i EU

………..och några kommentarer från läsarna:

Även carlgren måste ha lön.

Det gäller för sådana som maud olofsson och andreas carlgren att få åren att gå plocka dom miljoner som går och sitta på en post och vänta på pension för dessa skulle inte kunna få ett jobb på den öppna marknaden dom sitter fast i den skyddade verkstaden rosenbad i väntan på pension.

observer.1 , 2010-10-18 22:41
Lite produktinfo

Halvtydlig information på
http://toxtown.nlm.nih.gov/text_version/chemicals.php?id=69
Bisphenol A is an endocrine disruptor, which is a chemical that may interfere with the production or activity of hormones in the human endocrine syst

Det är en klar underskattning av farorna. I verkligheten stod det redan på produktbladen 1978 att BPA (Bisphenol A) inte skulle användas till uppvärmd flytande eller fast föda och inte runt mat…..

Inger E(norah4you) , 2010-10-18 22:37
carlgren måsta sitta någonstans.

Även om inte carlgren besitter några direkta kunskaper om någonting så är det ju så at han måste ju arbeta med någonting även om det inte blir någonting vettigt gjort så han har ju ett jobb att gå till.

MAUD OLOFSSON VAR JU INTE DIREKT UTBILDAD NÄR REINFELDT UTSÅG HENNE TILL VICE STATSMINISTER OCH
NÄRINGSMINISTER.

OLOFSSON har ju bara utbildning till att sälja varmkorv och hållt på och racklat på med olika jobb hon körde ju hushållningssällskapet i västerbotten i konkurs.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Miljöpartiet har gjort en stark valrörelse, men utmaningarna kvarstår

Fantastiskt valresultat för Miljöpartiet. Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med att föra ut våra idéer. Den hårda valrörelsen visade med all tydlighet vilka utmaningar vi har i detta arbetet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Valkampanjerna fulla av smutskastning”

Är det någon som inte har noterat detta än? Frågan är hur många som har tappat intresset för valet på grund av det.

Utåt tar partierna avstånd från smutskastning. Men på internet finns politiker som står på valsedlarna i höstens val och samtidigt postar nidbilder och deltar i smutskastning av sina politiska motståndare.
Det visar P3 Nyheters granskning.

I det femte programmet från serien P3 Nyheter granskar berättar vi om den smutsiga valrörelsen på nätet.

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2584341&codingformat=.m4a&metafile=asx

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Oseriöst om opinionsmätningar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Henrik Brors illustrerar åter den oseriösa journalistik som Dagens Nyheter och även Svenska Dagbladet har visat under valrörelsen.

De borgerliga morgontidningarna agerar enbart som vallokomotiv åt alliansen och slår på stora trumman så snart en mätning visar försprång för alliansblocket. Gårdagens mätning från Novus opinion pekade åt fortsatt ledning för de rödgröna. Med ett professionellt förhållningssätt bör man hålla en viss distans till hagelskuren av opinionsundersökningar och fokusera på analys av politiken.
Analysen bör också gå något djupare än enbart politisk retorik. Frågan är om inte denna smaklösa journalistik i slutändan kan leda till att många tappar förtroende för politiken och antingen avstår ifrån att rösta eller lockas av mindre partier utanför de två blocken.
För egen del har jag börja läsa morgontidningar med mycket stor skepsis och det gäller allt material.

Länkar till de kommenterade nyhetssidorna:

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/kraftig-medvind-for-alliansen-1.1127583
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/moderaterna-drar-ifran_4908635.svd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Socialdemokraterna presenterar utbyggnadsplan för Stockholms tunnelbana

Nu börjar det röra ordentligt på sig inom politiken. Man kan konstatera att åtminstone en positiv sak har kommit ur debatten om Förbifart Stockholm.

Följande pressmeddelande kom från Socialdemokraterna i Stockholm i förmiddags:

Möjligheternas Stockholm – mer T-bana!

Bygg ut tunnelbanan för framtiden. Det var budskapet när socialdemokraterna Carin Jämtin och Lars Dahlberg idag presenterade rapporten ”Vi kan inte vänta på mer tunnelbana”. I rapporten presenteras en rad framtida utbyggnader som Socialdemokraterna vill genomföra eller undersöka närmare. Till exempel tunnelbana till Nya Karolinska, en ny tvärförbindelse mellan Rinkeby och Hallonbergen och tunnelbana till Nacka och Värmdö.

– Tunnelbanan är blodomloppet i hela Stockholm och ett av de kännetecken som gör Stockholm till en internationell storstad. För att bygga möjligheternas Stockholm behöver vi mer tunnelbana, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

– Jag älskar tunnelbanan! Stockholm har bara fått en enda ny tunnelbanestation sedan 1985, samtidigt som Stockholm växer. Vi behöver fler nya stationer, tekniska lösningar för fler tåg på de spår som finns och visioner för Stockholms framtid. Moderaterna säger att tunnelbanan är färdigutbyggd – jag vill bygga ut tunnelbanan för en modern storstad, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Förslag för framtidens tunnelbana:

* Öppna fler sekundäruppgångar
* Ökad kapacitet på röd linje
* Tunnelbana till Nya Karolinska och Norra Stationsområdet
* Blå linje till Barkarby pendeltågstation och Ikea/Barkarby handelsplats
* Tvärförbindelse mellan Hjulsta och Akalla
* Öppna Kymlinge station – ”Spökstationen”
* Förläng gröna linjen från Hagsätra till Älvsjö
* Sekundärentré Farsta strand
* Tredje spår från Hässelby strand
* Tunnelbana från Karolinska till Danderyd
* Tunnelbana till Täby och Arninge
* Tunnelbana till Nacka och Värmdö
* Ny förbindelse mellan Liljeholmen och Fridhemsplan
* Tunnelbanering

Gå in på länken nedan för att ladda ned en kartbil i pdf-format (Under länkar i vyn till höger finns en klickbar länk):

http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/stockholm/bilder/Landstinget/t-banan/t-bana_utan_logga.pdf

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Privatisering av välfärden är slöseri med kompetens och skattemedel

Debatten kring privatiseringar inom välfärden tycks bara handla om ideologi och missar helt målet. Båda blocken tyckt ha accepterat att privatiseringar av välfärden är rimlig och något som självklart är positivt för verksamheten. Frågan huruvida privatiseringar leder till minskade kostnader tycks över huvudtaget inte föras. Denna fråga är ju också intimt förknippad med frågan om kvalitén inom den utförda verksamheten. Om kostnaderna skulle öka i och med privatiseringar så bör man ställa sig frågan hur kvalitén skulle ha blivit om de ökade utgifterna istället lades på välfärd i samhällets regi. Då återstår ju också enbart de ideologiska skälen som argument för privatiseringar. Inom det privata näringslivet har man under lång tid slagit ihop verksamheter för att samla kompetens och vinna stordriftsfördelar. Frågan är varför inte samma fördelar vinns inom välfärdssektorn. Den samlade kompetensen som har byggts upp inom välfärdssektorn genom åren måste vara mycket stor. Samtidigt brukar man kunna få lägre priser genom storskaliga upphandlingar, dvs när ett helt landsting skall upphandla förbrukningsartiklar till den löpande verksamheter.  Dessutom bör det vara enklare och därmed billigare att göra kvalitets kontroller enbart inom ramen för landsting, kommun och statlig verksamhet än gentemot ett stort antal privata småföretag med egna rutiner och förutsättningar. Det finns inget alls som talar för att det automatisk skulle bli bättre kvalitet eller lägre kostnader genom att splittra upp ett väletablerat storskaligt offentligt välfärdssystem i ett stort antal mindre privata enheter. Dessutom tillkommer ju frågan om vinsten som i den offentliga verksamheten i sin helhet går tillbaka in i systemet utan att någon ägare skall ha sitt först.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar